بلا در بلا (شعر)

شنیدم که در بم بلا در گرفت
سحر گه چنان شهر را تیره کرد
بغرید ارض همـــچو شـیر ژیان
صدائی چو رعد از درون زمین
به یک لحظه آن سرزمین خاک شد
فرو ریخت بام درب هر خانه ای
چنان خشم در قهر آمیخته شد
کشید تیغ را از کمند نیام
نه بر کودکی رحم کرد و نه پیر
زیک سو؛ فریاد اطفال پاک
زسوئی دگر ناله مادری
همی اشک بود و همی ضجه بود
یکی دادخواهی طلب می نمود
هوا همچنان تار و پر بار بود
نمی شد زمین سیر زمردارها
نه بر اغنیاء او ترحم نمود
نه افتادگان را رها کرد او
همه در هیاهوی امری چنین
زمین آنکه؛ از لرزه آرام یافت
شفق کم کمک از افق سرکشید
سماء بر کشید دامن اختران
نمایان شد آن مهر عالم فروز
حکایت به گوش دلیران رسید
همه قلبها جذب یک لانه شد
یکی از حصولش کرم می نمود
یکی مال خود را به کف می گرفت
زهر نقطه اندر این خاک پاک
همی خیره بود راهی آن بلد
از این انقلاب شد جهان در شگفت
سزاوار باشـند چنین مردمی
خداوند ســـبحان بود یارتان

 

زهولش مصیبت به جان در گرفت
که از ظلمتش چشم را خیره کرد
کز آن لرزه افتاد بر خاکیان
که از هیبتش تلخ شد انگبین
بسی دیده در خاک؛ نمناک شد
نماند بر تن بندگان جامه ای
کز آن دشنه در خون آهیخته شد
وز آن پس نماند زنده ای در خیام
بسی بندگان زیر آوار اسیر
که غلتیده بودند در زیر خاک
که دستش برون مانده از چادری
همی خاک و خون در سرو پنجه بود
یکی اشهدین زیب لب می نمود
زمین در پی بلع مردار بود
نمی کرد احسان به کشتارها
نه آهنگ نابی ترنم نمود
نه بر حال انعام وفا کرد او
به دردمندی خویش بودند عجین
که خیل عظیمی درون راه یافت
در آن دم زمین طعم خون می چشید
چو دید جامه پاره دختران
زمین شرمساز از چنان آه و سوز
به یکباره ایران عنان در کشید
همه دست ها پر زانبانه شد
دگر کس زخونش کمک می نمود
یکی خدمتی را زسر می گرفت
بسی مردمان سینه کردند چاک
همی ناله بود در دل آن بلد
وزین شعله ای که در ایران گرفت
که بر زخم آنها نهی مرهمی
جهانی به قربان ایمانتان

تماس با ما

bottom logo3

آدرس دفتر کرمان: خیابان بهشتی، جنب شرکت نفت، انتهای کوچه شماره 5، پلاک 29، کد پستی:7619736333
تلفن:32476130-034، فاکس:32476131-034، همراه:09133434826
آدرس دفتر تهران: میدان آرژانیتن، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان11، بن بست نیلوفر، پلاک1، واحد1، کد پستی:1513745713
تلفاکس:88722418-021،

تصاویر تصادفی

پیشرفت پروژه ها